Výberové konanie na pozíciu:

RIADITEĽ

Súkromná základná škola, Panenská 4, Bratislava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Panenská 4, Bratislava – Staré mesto

Termín nástupu:         1.4.2023

Predpokladaný termín výberového konania: 15.3.2023

Rozsah úväzku:           100%

Počet žiakov školského zariadenia:   50

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Word (pokročilý), Excel (pokročilý), Power Point, Internet, Outlook, Facebook

Vzdelanie

kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
  • výhodou je absolvované funkčné vzdelávanie podľa § 90 zákona č. 138/2019 Z.z.

Ďalšie kritériá a požiadavky na uchádzača

– súlad s misiou, víziou a hodnotami základnej školy a jej koncepciou vzdelávania
– znalosť legislatívnych noriem, flexibilita, zodpovednosť, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
– bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka (podľa zákona č. 138/2019 Z.z.)
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
– referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov,
– skúsenosti s riadením školy vítané.

Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť k žiadosti:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– štruktúrovaný profesijný životopis s kontaktom vrátane e-mail adresy,
– motivačný list, súčasťou ktorého bude aj zhodnotenie jednotlivých aspektov toho, ako sa uchádzač zhoduje s hodnotami, misiou a víziou základnej školy

– stručný návrh koncepčného rozvoja základnej školy

– potvrdenie o pedagogickej praxi,
– doklady o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
– doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
– písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce údaje

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť e-mailom na adresu: info@skolicka.sk

Kontaktné informácie

Adresa školského zariadenia:

Súkromná základná škola,

Panenská 4,

811 02 Bratislava

info@skolicka.sk

www.skolička.sk,

Kontaktná osoba: Paulína Čalfová 0907 244 547