Stratégia školy:

Cieľom našej školy je šťastné, múdre a vyrovnané dieťa, gramotne pripravené na ďalšie štúdium a ľudsky kompetentne vybavené do života. 

Vychádzajúc z našich osemročných pedagogických skúseností sme si stanovili nasledovné vízie do budúcnosti:

Kurikulum

Kompetencie a kvalita. Sústredíme sa na rozvoj kompetencií vrátane riešenia problémov, reflexie učenia, sebareflexie, vytvárania vzťahov, rešpektu, úcty, tímovej práce, spolupráce, samostatného učenia sa učiť, kritického myslenia. Adekvátnym hodnotením poskytneme žiakom kvalitnú spätnú väzbu. 

Sociálna klíma

Dieťa v centre pozornosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Vzdelávanie vnímame, ako partnerstvo rodičov, žiakov, učiteľov a ostatných. Žiaci majú podporu v dosahovaní svojich cieľov, založených na rozvoji sociálnych a osobných kompetencií, ľudských kvalít, vzťahov s inými. Na rozvoji vedomostí/poznatkov v nej spolupracujú s rovesníkmi, rodičmi a s učiteľmi ako partnermi. 

Rozvoj pedagógov

Učiteľ ako osobnosť. Učitelia si budú neustále rozvíjať zručnosti zamerané na vyučovanie, spoluprácu s kolegami, rodičmi a rozvíjať osobné kvality, ktoré im umožnia prevziať etickú zodpovednosť za ich rolu. Učiteľ ako podporovateľ, kouč, facilitátor. Učitelia pomáhajú žiakom nachádzať koncepčné prístupy k učeniu tak, aby im odovzdali do rúk potrebné nástroje samostatného učenia sa.

Spolupráca s komunitou

Charakterizuje nás súdržnosť školskej komunity s blízkym okolím a otvorenosť k jeho rozmanitosti. Komunitu rodičov a priateľov školy aktívne zapájame do rozvoja vzdelávania. Máme medzi sebou priateľské, úctivé a rešpektujúce vzťahy.

Riadenie

Piliermi riadenia našej školy a všetkých jej vnútorných procesov sú:

 • Profesionalita
 • Ľudskosť
 • Kvalitná spätná väzba

Vymedzenie cieľov

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je, aby naši žiaci:

 • získali hodnotné slovenské a európske primárne vzdelanie
 • chodili do školy radi
 • mali rozhľad a vnútornú motiváciu učiť sa, aby sa chceli a vedeli učiť
 • získali hodnotnú výchovu pre svoj osobnostný a sociálny rozvoj 
 • získali kvalitnú, zmysluplnú a celistvú gramotnosť (danú učebnými osnovami) a vedeli ju v ďalšom štúdiu a v živote použiť
 • dokázali tvorivo myslieť a pozerať sa na problémy z rôznych uhlov pohľadu
 • kultivovane komunikovať, argumentovať a vyjadrovať svoje názory
 • si vážili seba, zaujímali sa o iných, rešpektovali a ctili odlišnosti iných 
 • vedeli rozvíjať svoje silné stránky v tímovej spolupráci
 • mali dobre osvojené zručnosti a návyky čitateľskej gramotnosti 
 • získali zručné matematické a logické myslenie
 • vedeli kriticky myslieť, pracovať s informačnými zdrojmi  a rozhodovať sa
 • dostali základy ekologickej gramotnosti a enviromentálneho vedomia
 • vnímali umenie, kultúru a pohyb, ako súčasť zdravého životného štýlu
 • osvojili si kľúčové kompetencie potrebné pre úspešný život a osobnú spokojnosť
 • boli osobnosti s vyváženým fyzickým, duševným a duchovným zdravím

Zameranie školy

Hodnotová orientácia vzdelávania je postavená na židovsko-kresťanskom kultúrnom a duchovnom dedičstve.

Vo výchovno-vyučovacom procese sa zameriavame na vzdelávacie výzvy pre 21.storočie:

 • pracovať na sebe, každý deň robiť to najlepšie, čo vieme
 • žiť prítomným okamihom s ohľadom na budúcnosť
 • vnímať kultúrnu rozmanitosť, ako obohatenie vlastného života
 • prijímať vzdelávanie, ako celoživotnú výzvu
 • rozvíjať osobnostné a sociálne kompetencie
 • vytvárať a udržiavať funkčné medziľudské vzťahy
 • rozvíjať emočnú inteligenciu a cibriť intelekt
 • kriticky myslieť, spolupracovať, tvoriť, bádať, inšpirovať k odvahe a radosti zo života.

Pedagogický zbor

Paulína Čalfová – zriadovateľ

Paulína Čalfová – zriadovateľ

Je nositeľkou vízie školy, ktorá vychádza z jej špecifického záujmu o komunitný rozvoj. Roky sa zaujíma o to, ako možno vytvoriť v spoločnosti priestor pre rast hodnotovo i vnútorne stabilných ľudí, kvalitných odborníkov a zrelých vodcov, ktorí dokážu zaujať svoje miesto v spoločnosti a neboja sa napĺňať svoje životné poslanie. Kvalitné vzdelávanie má v tomto horizonte dôležitý význam.

Jej profesionálne zameranie sa profilovalo cez štúdium a osobné skúsenosti v širokom spektre a zábere; vyštudovala Štátne konzervatórium v Bratislave a Biblickú univerzitu Harvest International Ministries v Českej republike. Štúdium si  rozširovala  v zahraničí na prestížnej Weber College v USA a Live School 2000 v Juhoafrickej republike. Následne sa zapojila do programu Comunity development v oblasti Karamajong (Uganda). Pobyt v zahraničí sa stal pozitívnym medzníkom v jej osobnom aj profesijnom živote. Osobný príklad vedúcich osobností oboch škôl, ktorí mali na zreteli budovanie ľudí viac, než budovanie ich úspešných organizácií, zanechal výraznú stopu v jej pohľade na vzdelávanie a na priority sociálneho rozvoja detí i dospelých. Po návrate do vlasti sa venovala práci s komunitou v rámci projektov zameraných na osobnostný rozvoj a vzdelávanie. S príchodom rodiny sa prirodzene jej záujem rozšíril o problematiku výchovy a vzdelávania detí a mládeže. V tejto oblasti bola iniciátorom niekoľkých úspešných projektov týkajúcich sa detských centier. Budovanie školy rodinného typu sa opiera o mnohé skúsenosti z tejto práce.

Martina Rosová – riaditeľka základnej školy

Martina Rosová – riaditeľka základnej školy

Svojím pedagogickým prístupom sa usiluje podporovať to, aby deti mohli vyrastať v zdravom, bezpečnom, podnetnom a tvorivom prostredí. Jej presvedčením je, že škola i škôlka rodinného typu by mala deťom pomôcť cítiť sa “ako doma”, a teda vytvoriť im priestor pre autentický rozvoj podľa ich individuálnych potrieb.

Pedagogické vzdelanie získala pre rôzne stupne výchovy a vzdelávania a s rozličným zameraním; od predškolskej pedagogiky a učiteľstva pre primárne vzdelávanie (PdgF UK v Bratislave), cez špeciálnu pedagogiku, zameranie na sluchovo postihnutých (PdgF UK v Bratislave, Pedagogická a sociálna akadémia v Bratislave). Štúdium si rozširovala aj v zahraničí (medzinárodná škola ICMI v Indii). Je absolventkou biblickej školy Christiana pre pracovníkov s deťmi. Učiteľstvo je nielen jej profesiou ale aj záľubou. Preto svoje pedagogické vedomosti a zručnosti stále rozširuje. Získala Certifikát v metodike výučby matematiky podľa prof. Hejného.

Má tiež rozsiahlu pedagogickú prax. Pracovala ako učiteľka v materskej škole a ako asistentka učiteľa a učiteľka v škole OZ Milované dieťa. Má lektorské skúsenosti; niekoľko rokov pôsobila ako pedagóg v tíme biblickej školy Christiana, školila pracovníkov s deťmi na rôznych kurzoch, seminároch, skoleniach, detských táboroch a konferenciách. Pravidelne viedla tím detských pracovníkov v OZ Christiana, pracovala v detských táboroch, pri organizovaní rôznych programov pre deti a cele rodiny. Založila a niekoľko rokov viedla DKC Ako Doma, ktoré dodnes funguje v Bratislave – v mestskej časti Dúbravka.

Je vedúcou pedagogického tímu školy a v tomto školskom roku učí triedu prváčikov.

Andrea Hažerová – pedagóg základnej školy

Andrea Hažerová – pedagóg základnej školy

Pedagóg pre triedu druhákov.

Bohumila Šalingová – pedagóg základnej školy

Bohumila Šalingová – pedagóg základnej školy

Pedagóg pre tretí ročník.

Martina Proksová – pedagóg základnej školy

Martina Proksová – pedagóg základnej školy

Pedagóg pre štvrtý ročník.

Default Image

Mária McCormick – pedagóg základnej školy

Prístup k deťom a ku vzdelávaniu, sa u Márii formoval na základe skúseností s rôznymi vzdelávacími formami a systémami na Slovensku a v zahraničí. Podporuje u detí rozvoj tvorivosti, učí ich používať ju pri aplikácii vedomostí. V metodike vyučovania pritom využíva prirodzené prejavy detí, akými sú detská hra, či výtvarná tvorba.

Default Image

Martina Stupková – pedagóg základnej školy

Lektorka anglického jazyka.

Default Image

Katarína Štuková – office manager