Legislatíva Slovenskej republiky, školský zákon 245/2008, §24, umožňuje rodinám, aby deti mohli byť vzdelávané mimo inštitucionalizovaných škôl, alebo školských zariadení. Táto forma vzdelávania sa oficiálne nazýva individuálne vzdelávanie.

Dôvody pre túto formu vzdelávania žiakov:

 • rodičia chcú prevziať zodpovednosť za odovzdanie vedomostí a životných zručností svojim deťom
 • žiak rozvíja mimoriadne nadanie v športovej, alebo umeleckej oblasti a možnosti individuálneho vzdelávania mu umožňujú optimálne prispôsobiť špecifický denný režim
 • povaha pracovných povinností rodičov vyžaduje častý pobyt v zahraničí a tí túžia mať svoje deti pri sebe
 • niekedy je sociálna klíma v triede školy pre dieťa náročná a rodičia hľadajú inú alternatívu vzdelávania
 • zdravotné výzvy žiaka môžu tiež znemožniť účasť na bežnom vyučovaní v škole

Individuálne vzdelávanie nemusí prebiehať výlučne v domácom prostredí, deti sa môžu učiť doma, ale aj vo vzdelávacích skupinách, či komunitných školách.

Školička od svojho vzniku pôsobila ako komunitná škola po dobu ôsmych rokov. Po dosiahnutí vyššieho počtu žiakov sme sa vybrali na cestu oficiálnej súkromnej školy zaradenej do siete škôl s cieľom, aby sme nestratili nič z atmosféry komunitnej školy, ba naopak, aby podpora štátu slúžila na jej rozvoj a vytvorenie ďalších možností pre našich žiakov. Je pre nás prirodzené, že so štatútom školy radi vytvoríme zázemie a spoluprácu s rodinami, ktoré sa rozhodli pre individuálne vzdelávanie svojich detí. Individuálne vzdelávanie poskytujeme pre predškolákov a školákov 1. stupňa základnej školy.

Pokiaľ sa rozhodnete pre spoluprácu so Školičkou v oblasti individuálneho vzdelávania, je potrebné:

 • Aby dieťa bolo žiakom našej školy
 • Aby došlo k zhode v oblasti cieľov vzdelávania dieťaťa s riaditeľom školy a triednym učiteľom
 • Definovať, kto bude odborným garantom vzdelávania, či rodič, učiteľ našej školy, alebo externý učiteľ, ktorého si zabezpečí rodina

Administratívne podklady tvoria:

 • Žiadosť o prijatie / prestup
 • Žiadosť o individuálne vzdelávanie
 • Žiadosť o individuálne vzdelávanie dieťaťa v zahraničí
 • Vypracovanie individuálneho výchovno – vzdelávacieho plánu (poskytneme)
 • Popis priestorového zabezpečenia žiaka
 • Doklad o splnení kvalifikačných predpokladov osoby, ktorá bude dieťa vzdelávať

Detailné informácie o domácom vzdelávaní nájdete na stránke o.z. Domáca škola:

https://www.domacaskola.sk/wp-content/uploads/2022/05/DV-Manual-pre-rodicov_2022-04.pdf