Našim poslaním je poskytnutie láskyplnej podpory dieťaťu tak, aby sa naplno rozvinul jeho potenciál.

Klíma a kultúra školy

Tvoríme kooperatívnu školskú komunitu žiakov, detí, pedagógov a rodičov. Vzdelávací proces máme nastavený tak, aby mohli spolupracovať aj žiaci rôznych vekových skupín. Vytvárame bezpečnú klímu prijatia, aby každé dieťa cítilo, že je potrebným a dôležitým členom školskej komunity.

Personalizovaným prístupom v triedach s nižším počtom žiakov (12) zabezpečujeme  aktívnu pozornosť každému žiakovi podľa jeho špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb. Osobným, modelovým príkladom učíme žiakov akceptovať a vážiť si ľudskú jedinečnosť.

Nižší počet žiakov v triedach nám umožňuje dôsledne uplatňovať individuálny prístup k žiakom, aplikovať inovatívne metódy vzdelávania, ktoré pracujú s dialógom, využívajú vzájomnú spoluprácu žiakov, dávajú priestor na kreatívne aplikovanie novonadobudnutých vedomostí, umožňujú dôsledné formatívne hodnotenie

Podnetné školské prostredie tvoríme spolu so žiakmi. Naše vnútorné priestory už na pohľad odrážajú čo sa učíme, na čo sa sústreďujeme.

V spolupráci so špeciálnym pedagógom podporujeme detí so ŠVVP tak, aby sme realizovali dôslednú inklúziu žiakov s výchovno – vzdelávacími potrebami, pričom by ostala zachovaná zdravá dynamika vyučovacieho procesu v triednom kolektíve.

Dôraz kladieme na podporu tvorivého vyjadrenia nie len v umeleckej oblasti. Žiaci majú príležitosť sa aktívne spolupodieľať na vytváraní ich školského programu návrhmi aktivít, riešení, spoluorganizovaním rôznych podujatí. Ponúkame i popoludňajšie činnosti, v ktorých majú žiaci možnosť rozvíjať svoje talenty v oblasti výtvarnej výchovy, dramatickej výchovy, spoznávajú zaujímavosti svojho mesta, zdokonaľujú sa v cudzích jazykoch.

Spolupráca s rodičmi a komunitou

Rodičia žiakov sú dôležitými partnermi školy. Pre zabezpečenie zodpovednej komunikácie a dôslednej informovanosti využívame pravidelné týždenné správy o aktivitách triedy, pravidelné individuálne stretnutia s rodičmi v intervale školských štvrťrokov a v prípade potreby, na podnet rodiča alebo učiteľa, kedykoľvek, aby sme jednotne riešili akúkoľvek prekážku k úspešnému nasledovaniu žiaka.

Rodičia sú aj vítanou súčasťou  vyučovania, zúčastňujú sa rôznych aktivít, napr. „čítanie s rodičom“, ranných kruhov, predstavujú žiakom svoje povolania. Tvoríme spolupracujúcu komunitu rodičov, učiteľov a žiakov. Dôležité partnerstvá pri organizovaní rozličných vzdelávacích a záujmových podujatiach tvoríme i s okolím, v ktorom škola pôsobí.

Referencie rodičov