V našej škôlke poskytujeme starostlivosť a vzdelávanie deťom od troch do šiestich rokov. O Vaše detičky sa radi postaráme v čase od 7,30 do 17,00 hodiny.

Škôlka je dvojtriedna, v triede Lienok poskytujeme starostlivosť o naše najmladšie detičky a v triede predškolákov o deti päť a šesť ročné. Kolektív triedy je pätnásťčlenný a o každú triedu sa starajú dve učiteľky. V triede lienok, našich najmladších, pani učiteľkám pomáha i asistentka.

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – „Školička“. Zaujímavé týždenné témy sa stávajú nosníkom pre aktivity rozvíjajúce spoznávanie sveta okolo nás, hrubú a jemnú motoriku, rozvíjajú reč a matematicko – technickú predstavivosť.

Využívame ucelený systém v Hejného metóde pri matematických predstavách, ktorá je orientovaná na budovanie myšlienkových schém a porozumenie matematiky ako takej. 

Vo vzdelávaní sa zameriavame na budovanie zdravej, celistvej osobnosti dieťaťa. Pracujeme tvorivo, zážitkovo a využívame vzájomnú spoluprácu detí. 

Metódou D. B. Eľkonina stimulujeme predčitateľské schopnosti. V každej triede hravou formou vyučujeme anglický jazyk v popoludňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti.

Pri práci s deťmi rešpektujeme ich hravosť s dôrazom na rozvoj jemnej a hrubej motoriky,  predčitateľských zručností a správneho rozvoja reči.

V Školičke máme veľmi radi umenie, najmä hudobné a výtvarné, lokalita Starého mesta nám uľahčuje spoluprácu so slovenskou filharmóniou, pedagógmi konzervatória a ich žiakmi, výtvarníkmi, či nám dáva možnosť v rámci prechádzky navštíviť galériu. Napokon v našej škôlke inšpiráciu premeníme na ďalšie umelecké diela.  

Pedagogický zbor

Paulína Čalfová – zriadovateľ

Paulína Čalfová – zriadovateľ

Je nositeľkou vízie školy, ktorá vychádza z jej špecifického záujmu o komunitný rozvoj. Roky sa zaujíma o to, ako možno vytvoriť v spoločnosti priestor pre rast hodnotovo i vnútorne stabilných ľudí, kvalitných odborníkov a zrelých vodcov, ktorí dokážu zaujať svoje miesto v spoločnosti a neboja sa napĺňať svoje životné poslanie. Kvalitné vzdelávanie má v tomto horizonte dôležitý význam.

Jej profesionálne zameranie sa profilovalo cez štúdium a osobné skúsenosti v širokom spektre a zábere; vyštudovala Štátne konzervatórium v Bratislave a Biblickú univerzitu Harvest International Ministries v Českej republike. Štúdium si  rozširovala  v zahraničí na prestížnej Weber College v USA a Live School 2000 v Juhoafrickej republike. Následne sa zapojila do programu Comunity development v oblasti Karamajong (Uganda). Pobyt v zahraničí sa stal pozitívnym medzníkom v jej osobnom aj profesijnom živote. Osobný príklad vedúcich osobností oboch škôl, ktorí mali na zreteli budovanie ľudí viac, než budovanie ich úspešných organizácií, zanechal výraznú stopu v jej pohľade na vzdelávanie a na priority sociálneho rozvoja detí i dospelých. Po návrate do vlasti sa venovala práci s komunitou v rámci projektov zameraných na osobnostný rozvoj a vzdelávanie. S príchodom rodiny sa prirodzene jej záujem rozšíril o problematiku výchovy a vzdelávania detí a mládeže. V tejto oblasti bola iniciátorom niekoľkých úspešných projektov týkajúcich sa detských centier. Budovanie školy rodinného typu sa opiera o mnohé skúsenosti z tejto práce.

Default Image

Libuša Tomášková – riaditeľka materskej školy

Pedagóg pre triedu predškolákov.

Zuzana Jurkovičová – pedagóg materskej školy

Zuzana Jurkovičová – pedagóg materskej školy

Pedagóg pre triedu Lienok.

Jana Maľová – pedagóg materskej školy

Jana Maľová – pedagóg materskej školy

Pedagóg pre triedu Lienok.

Default Image

Ľudmila Trenkler – pedagóg materskej školy

Asistent pedagóga.