Mária McCormick – pedagóg základnej školy

Prístup k deťom a ku vzdelávaniu, sa u Márii formoval na základe skúseností s rôznymi vzdelávacími formami a systémami na Slovensku a v zahraničí. Podporuje u detí rozvoj tvorivosti, učí ich používať ju pri aplikácii vedomostí. V metodike vyučovania pritom využíva prirodzené prejavy detí, akými sú detská hra, či výtvarná tvorba.